f
x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Szybki kontakt: telefon: 880 949 575 / 880 949 579 e-mail: asyk.biuro@asyk.eu

“Tylko życie przeżyte dla innych jest warte życia"
Albert Einstein 
Badania naukowe z tłumaczeniami

Badania naukowe metody Feldenkraisa z tłumaczeniami

1. Connors KA, Galea MP, Said CM (2009) Feldenkrais Method balance classes improve balance in older adults: a controlled trial. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Advance access published online 24 June 2009


Abstract:

Objective: To investigate the effects of Feldenkrais Method balance classes on balance and mobility in older adults. Design: Prospective non-randomized controlled study with pre/post measures. Setting: General community. Participants: Convenience sample of 26 community-dwelling older adults (median age 75 years) attending Feldenkrais Method balance classes formed the Intervention group. Thirty-seven volunteers were recruited for the Control group (median age 76.5 years). Intervention: Series of Feldenkrais Method balance classes (the .Getting Grounded Gracefully. series), two classes/week for 10 weeks. Main outcome measures: Activities-specific Balance Confidence (ABC) questionnaire, Four Square Step Test (4SST), self- selected gait speed (using GAITRite. instrumented gait mat).

Results: At re-testing, the Intervention group showed significant improvement on all of the measures (ABC, p=0.016, 4SST, p=0.001, gait speed, p

Conclusions: These findings suggest that Feldenkrais Method balance classes may

improve mobility and balance in older adults.

 

 

Connors KA, Galea MP, Said CM, Feldenkrais Method balance classes improve balance in older adults: a controlled trial. “Evidence Based Complementary and Alternative Medicine” publikacja online 24 czerwca 2009r.

 

Lekcje równowagi oparte na Metodzie Feldenkraisa poprawiają poczucie równowagi u osób starszych: próba kontrolna.

Streszczenie:

Cel badania: zbadać wpływ lekcji równowagi metody Feldenkraisa na poczucie równowagi i sprawności ruchowej u osób starszych. Plan badania: spodziewane nielosowe badanie kontrolne z wynikami pre-testu i post-testu. Środowisko: ogólna społeczność. Uczestnicy: Dostępna próba 26 starszych osób (średni wiek 75 lat) uczęszczających na lekcje równowagi oparte na Metodzie Feldenkraisa utworzyła grupę Interwencyjną. Trzydziestu siedmiu ochotników zostało zakwalifikowanych do grupy Kontrolnej (średnia wieku 76,5 lat). Interwencja: seria lekcji równowagi opartych na Metodzie Feldenkraisa (seria „Getting Grounded Gracefully”), odbywających sie 2 razy w tygodniu przez 10 tygodni. Główne parametry końcowe: Kwestionariusz Activities-specific Balance Confidence (ABC), test Four Square Step Test (4SST), osobiście mierzona prędkość chodu (przy użyciu maty GAITRite).

Wyniki:Przy ponownym badaniu, grupa Interwencyjna wykazała znaczącą poprawę wszystkich parametrów (ABC, p=0,016, 4SST, p=0,001, prędkość chodu, p

Wnioski: Wyniki sugerują iż lekcje równowagi oparte na Metodzie Feldenkraisa mogą poprawić sprawność ruchową i poczucie równowagi u osób starszych.

 

2.      Alexander A. (2006) Perceived pain and disability decreases after Feldenkrais. Awareness Through Movement. Masters Thesis. Cal State, Northridge, June 2006.

Movement method for motor learning was effective in decreasing pain perception and disability of adults who self-reported experiencing chronic low back pain. Subjects, staff members of California. State University Northridge, were voluntarily recruited for this study using email and word of mouth. Final sample (N=12) was comprised of males and females, aged 35 to 67 years (average age was 51.833). The intervention consisted of a total of eleven 45-minute Awareness Through Movement classes offered over a 5- week period. Participants were free to come to all 11 classes, and average class participation was 10.25. Pain was assessed using the Visual Analogue Scale and disability was measured using the Oswestry Disability Index questionnaire, both administered pre and post intervention. Multivariate Analyses of Variance showed significant differences (p < .05) pre and post testing and the investigation concluded that the Feldenkrais method was effective in reducing pain perception and in decreasing disability in a population experiencing chronic low back pain. This research paper supports the use of the Feldenkrais method for decreasing pain and increasing function in daily activities for adults experiencing chronic low back pain.

 

Alexander A. Spadek odczuwania bólu i niesprawności po zastosowaniu lekcji Świadomości Poprzez Ruch Feldenkraisa. Praca Magisterska. Uniwersytet Northridge, Kalifornia. Czerwiec 2006

Metoda ruchowa w kształceniu motoryki była efektywna w zmniejszaniu poczucia bólu i niesprawności u osób starszych które zgłaszały odczuwanie chronicznego bólu dolnego odcinka pleców. Badani zostali zebrani przy pomocy poczty email oraz marketingu szeptanego, spośród ochotników będących pracownikami Uniwersytetu Northridge w Kalifornii. Grupa końcowa (N=12) składała się z mężczyzn i kobiet w wieku od 35 do 67 lat (średnia wieku wynosiła 51,833). Interwencja składała się z jedenastu 45-minutowych lekcji Świadomości Poprzez Ruch odbywających sie w ciągu 5 tygodni. Badani mogli dowolnie uczestniczyć we wszystkich 11 lekcjach, średnia liczba osób na lekcji wyniosła 10,25. Poziom bólu szacowano za pomocą wizualnej skali analogowej a niesprawność była mierzona przy użyciu Kwestionariusza Oswestry, obydwie wartości pozyskiwano podczas pre- i post interwencji. Wielowymiarowa Analiza Wariancji wykazała znaczące różnice (p < ,05) podczas badań pre- i post a jako wniosek z badania przyjęto, iż metoda Feldenkraisa jest efektywna w zmniejszaniu odczucia bólu i obniżaniu niesprawności w populacji doświadczającej chronicznego bólu dolnego odcinka pleców. Niniejsza praca popiera używanie metody Feldenkraisa w celu obniżania bólu i zwiększaniu funkcjonowania w życiu codziennym u osób dorosłych odczuwających chroniczny ból dolnego odcinka pleców.

3.      Batson, Glenna & Deutsch, Judith E. (2005) Effects of Feldenkrais Awareness Through Movement on balance in adults with chronic neurological deficits following stroke:

A preliminary study. Complementary Health Practice Review, 10 (3), 203-210. 

http://chp.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/3/203

The Feldenkrais Method is a complementary approach to motor learning that purports to induce change in chronic motor behaviors. This preliminary study describes the effects of a Feldenkrais program on balance and quality of life in individuals with chronic neurological deficits following stroke. Two male (48 and 53 years old) and 2 female participants (61 and 62 years old), 1 to 2.5 years poststroke, participated as a group in a 6-week Feldenkrais program. Pretest and posttest evaluations of the Berg Balance Scale (BBS), the Dynamic Gait Index (DGI), and the Stroke Impact Scale (SIS) were administered. Data were analyzed using a Wilcoxon signed-rank test. DGI and BBS scores improved an average of 55.2% (p=.033) and 11% (p=.034), respectively. SIS percentage recovery improved 35%. Findings suggest that gains in functional mobility are possible for individuals with chronic stroke using Feldenkrais movement therapy in a group setting.

 

Batson, Glenna & Deutsch, Judith E. Wpływ Świadomości Poprzez Ruch Feldenkraisa na równowagę u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi po wylewie: Badanie wstępne. „Complementary Health Practice Review”, 10(3) 2005, s. 203-210. http://chp.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/3/203

Metoda Feldenkraisa jest uzupełniającym podejściem do kształcenia motoryki której istotą jest wywoływanie zmiany w przewlekłych zaburzeniach motorycznych. Niniejsze badanie wstępne opisuje wpływ programu Feldenkraisa na poziom zdolności zachowania równowagi i jakość życia u osób z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi po wylewie. Dwójka mężczyzn (w wieku 48 i 53 lat) oraz dwie kobiety (61 i 62 lat), będący od roku do 2,5 lat po wylewie, uczestniczyli jako grupa w 6 tygodniowym programie Feldenkraisa. Zastosowano pre- i post-testowe oceny w Skali Równowagi Berga (BBS), indeksie Dynamic Gait Index (DGI) oraz skali Stroke Impact Scale (SIS). Dane zostały przeanalizowane za pomocą Testu Wilcoxona. Wyniki DGI i BBS poprawiły się średnio o odpowiednio 55,2% (p= ,033) oraz 11% (p= ,034). Procentowa poprawa SIS wzrosła o 35%. Wyniki sugerują iż możliwe jest zwiększenie zdolności motorycznych u osób z przewlekłymi zaburzeniami po wylewie, przy użyciu terapii ruchowej Feldenkraisa w grupach.

 

Źródło: The Feldenkrais MethodÒ in the Management of Chronic Pain”. The Australian Feldenkrais Guild Inc. 2010, s. 23-25. http://www.feldenkrais.org.au/sites/default/files/documents/11/07/The_Feldenkrais_Method_in_the_Management_of_Chronic_Pain.pdf

 

Willem: moving towards independence with The Feldenkrais Method®

Document type: 

Children

Meeting Willem
When I first met Willem he was the adorable, quiet, sitting son of my friend Abi. Just about to turn two, he existed within what seemed to me to be an invisible, immobile enclosure, very reluctant to let anyone but Mum or Dad come close. I approached him quietly and patiently, and before long Willem and I began a relationship that helped us both to grow and learn.

Willem was born with Down Syndrome and at that stage the dust had yet to settle from his arrival. Now Willem is an adorably vibrant, cheeky and adventurous little boy who won’t let the dust settle because he is so much on the go.

What the Feldenkrais Method can Offer
I was very happy when Abi invited me practice Feldenkrais with Willem.
The Feldenkrais Method is a gentle, non- invasive, holistic, safe, and respectful movement practice, based on awareness and exploration. Feldenkrais has many applications, but much of the Method evolved from founder Moshe Feldenkrais’s observations on how children learn to move, which he made in the office of his wife, pediatrician, Yona Rubenstein. There are thousands of Feldenkrais lessons all of which improve posture, alignment, co-ordination, and movement function, but fundamentally the lessons teach us how to listen to and understand our own bodies in action.

Working with Willem
Willem and I worked together over an eight- week period and I saw him for seven lessons at his home amidst the playing chaos of his older brother and my two young children. I knew that our work together was having a positive impact on his motor development because each week I would return to see him using the movement he had learned from the previous lesson. I recognized Willem’s great capacity for learning.

After seven lessons Willem could do a classic crawl but more often than not opted for a sitting bum shuffle just as his older brother had. Most importantly he could get to wherever and to whatever he wanted. He started to pull himself up to standing and to fall fearlessly and easily back onto his bottom, which is crucial in gaining the confidence to stand and walk independently. Our lessons together involved gentle rolling, bending, arching, reaching, and weight bearing. They were play based and fun.

Moving Into Independence
I am not seeing Willem for Feldenkrais lessons anymore because, at this stage, he can do the rest for himself. Now when I visit I just enjoy watching Willem wreaking havoc as doors and drawers get child proofed and anything breakable gets lifted out of reach. It was such a pleasure to be part of Willem’s move into independence.

Ingrid Weisfelt

Willem: w kierunku niezależności z Metodą Feldenkraisa.

Rodzaj dokumentacji:

Dzieci

Poznając Willema

Gdy po raz pierwszy spotkałam się z Willemem był on uroczym, spokojnym, potrafiącym siedzieć synem mojej przyjaciółki Abi. Na krótko przed swoimi drugimi urodzinami, żył otoczony czymś zdającym się być niewidzialną, nieruchomą barierą i bardzo niechętnie pozwalał komukolwiek poza Mamą i Tatą się zbliżyć. Podeszłam do niego z cierpliwością i spokojem i wkrótce Willem i ja rozpoczęliśmy znajomość która pomogła obojgu nam rozwinąć się i czegoś nauczyć.

Willem urodził się z zespołem Downa i wówczas sytuacja już się uspokoiła od momentu jego pojawienia się na świecie. Obecnie, Willem jest czarującym, pełnym energii, zuchwałym i odważnym chłopcem, który nie pozwoli na jakikolwiek spokój, ponieważ ma tak wiele rzeczy do zrobienia.

Co Metoda Feldenkraisa ma do zaoferowania

Byłam bardzo szczęśliwa gdy Abi zachęciła mnie do ćwiczenia Feldenkraisa z Willemem.

Metoda Feldenkraisa polega na łagodnych, nieinwazyjnych, holistycznych, bezpiecznych i pełnych szacunku ćwiczeniach ruchowych, opartych na uważności i eksploracji. Feldenkrais posiada wiele zastosowań, jednak większość Metody powstała z obserwacji jej twórcy, Moshe Feldenkraisa, który w gabinecie swojej żony, pediatry Yony Rubenstein, badał sposób w jaki dzieci uczą sie poruszać. Istnieją tysiące lekcji Feldenkraisa usprawniające posturę, koordynację i funkcje ruchowe, jednak zasadniczo lekcje uczą nas w jaki sposób słuchać i rozumieć własne ciała w ruchu.

Praca z Willemem

Willem i ja pracowaliśmy razem przez okres ośmiu tygodni i przez siedem lekcji spotykałam się z nim w jego domu, pośród chaosu stworzonego przez jego starszego brata i dwójkę moich dzieci. Wiedziałam że nasza wspólna praca wywiera pozytywny wpływ na jego rozwój motoryczny, ponieważ każdego kolejnego tygodnia przychodząc widziałam jak sie porusza w sposób wyuczony na poprzedniej lekcji. Odkryłam w nim ogromną zdolność uczenia się.

Po siedmiu lekcjach Willem potrafił raczkować, lecz najczęściej wolał posuwać się na siedząco tak jak to robił jego starszy brat. Co najistotniejsze, mógł dostać się gdziekolwiek i po cokolwiek tylko chciał. Zaczął sie podciągać do pozycji stojącej i upadać swobodnie i bez lęku na pośladki, co jest niezwykle ważne w nabieraniu pewności w staniu i samodzielnym chodzeniu. Nasze wspólne lekcje obejmowały łagodne turlanie, zginanie się, wyginanie, dosięganie i pracę w obciążeniu. Opierały sie na zabawie i przyjemności.

W kierunku niezależności

Nie spotykam się już z Willemem na lekcjach Feldenkraisa, ponieważ na tym etapie potrafi juz resztę zrobić samodzielnie. Teraz podczas odwiedzin czerpię po prostu przyjemność z obserwowania jak Willem sieje spustoszenie, drzwi i szuflady muszą mieć zabezpieczenie przed dziećmi a wszystko łatwo tłukące musi być przeniesione poza jego zasięgiem. To była  duża przyjemność móc stać się częścią ruchu w kierunku niezależności Willema.

 

Ingrid Weisfelt

 

Źródło: Feldenkrais Method, http://www.feldenkrais.org.au/literature/2011/09/willem-moving-towards-independence-feldenkrais-method (16.03.2016).

 

The Feldenkrais Method for Cerebral Palsy

 

Since cerebral palsy usually affects motor and muscle function, many therapies and treatments are based on focusing on movement optimization.  One method of rehabilitation for cerebral palsy is called The Feldenkrais Method.  The method is named for its inventor Moshe Feldenkrais.  Through a unique combination of physical therapy, psychology, and martial arts, Feldenkrais aims at developing movement and physical growth in its practitioners.

The Feldenkrais method relies on the nervous system’s ability to change and learn.  Through “teaching” the nervous system, the Feldenkrais method can redirect a body’s nervous growth.  The Feldenkrais method can help people with cerebral palsy do such basic things as move and lie more comfortably.  The method can also aid people with cerebral palsy in pain cessation or avoidance. 

The Feldenkrais method for cerebral palsy is based on redirecting misdirected patterns of physical and psychological behavior.  By varying therapy sessions, the Feldenkrais method can change and modify certain habitual inclinations such as sensory and motor functions.  In people with cerebral palsy this therapy can particularly be of help in overcoming movement problems.  By retraining the body and mind to move in certain and varying patterns, the Feldenkrais method can help a person with cerebral palsy make progress.

 The combination therapy consists of developing movement, biomechanics, psychological treatments, and even martial arts.  The Feldenkrais method for cerebral palsy can organize these elements of the person into learning how to better control one’s movements and to train the nervous system in acting in different ways.  The method can help by using very simple techniques that aid in spastic muscle function and its development.  Many patients in cerebral palsy have spasticity, or stiffness, in their muscles.  The Feldenkrais technique can be used to help spasticity and aid in walking, sitting, or pain relief from the tension in the muscle.

As the senses interact with motor functions, a development takes place that falls into an effective pattern for future improvements.  Using the Feldenkrais method for cerebral palsy, an affected person can work toward controlling and manipulating their own bodies.  This control is essential in maintaining balance during walking or standing.

The Feldenkrais therapist is trained in these developments.  This cerebral palsy therapy is often very slight, non-invasive, gentle, and even pleasurable.  This kind of therapy can be effective because it is so gentle and guiding.

 

Stosowanie Metody Feldenkraisa przy mózgowym porażeniu dziecięcym.

Ponieważ porażenie mózgowe zwykle upośledza funkcje mięśniowe i motoryczne, wiele terapii i metod leczenia skupia się na optymalizacji sposobu poruszania się. Jedną z metod rehabilitacji w przypadku porażenia mózgowego jest metoda Feldenkraisa. Nazwana jest od imienia autora, Moshe Feldenkraisa. Poprzez szczególną kombinację terapii fizycznej, psychologii i sztuk walki, terapia Feldenkraisa pozwala osobom ją praktykującym na rozwijanie zdolności ruchowych i wzrost fizyczny.

Metoda Feldenkraisa opiera się na zdolności układu nerwowego do zmian i uczenia się. Poprzez  „uczenie” nerwów, Metoda Feldenkraisa może zmieniać kierunek rozwoju nerwowego w ciele. Może pomóc ludziom z porażeniem mózgowym wykonywać tak podstawowe czynności jak komfortowe poruszanie się i leżenie. Może również być środkiem pomagającym zmniejszać ból lub jemu zapobiegać.

Metoda Feldenkraisa w terapii porażenia mózgowego polega na zmienianiu źle ukierunkowanych wzorców zachowań fizycznych i psychicznych. Poprzez różnicowanie sesji terapeutycznych, metoda może zmieniać i modyfikować konkretne nałogowe skłonności jak funkcje zmysłowe i motoryczne. U ludzi z porażeniem mózgowym terapia ta może pomagać w przezwyciężaniu problemów w poruszaniu się. Dzięki ponownemu nauczeniu ciała i umysłu jak poruszać się zgodnie z określonymi, zróżnicowanymi wzorcami, metoda Feldenkraisa może pomóc cierpiącym na porażenie mózgowe czynić postępy.

Terapia łączona obejmuje rozwój ruchowy, biomechanikę, leczenie psychologiczne a nawet sztuki walki. Metoda Feldenkraisa przy leczeniu porażenia mózgowego może połączyć te elementy w sposób nauki jak lepiej kontrolować własne ruchy i wyćwiczyć system nerwowy do działania w inny sposób. Metoda może pomóc poprzez używanie bardzo prostych technik, ułatwiających funkcjonowanie spastycznych mięśni i ich rozwój. Wielu pacjentów z porażeniem mózgowym cierpi na spastyczność lub sztywność mięśni. Metoda Feldenkraisa może być wykorzystywana  jako pomoc w spastyczności i ułatwienie w chodzeniu, siedzeniu lub przynosić ulgę w napięciach mięśniowych.

Ponieważ zmysły współdziałają z funkcjami motorycznymi, ma tu miejsce rozwój który zalicza się do skutecznych wzorców w dalszej poprawie. Wykorzystując metodę Feldenkraisa w leczeniu porażenia mózgowego, chora osoba może pracować nad sposobem w jaki kontrolować i manipulować własnym ciałem. Właściwa kontrola jest niezbędna w zachowaniu równowagi podczas chodzenia lub stania.

Terapeuta Feldenkraisa jest wyszkolony w kierunku rozwijania tych czynników. Terapia porażenia mózgowego często jest bardzo delikatna, nieinwazyjna, łagodna i często przyjemna. Dzięki temu że jest tak łagodna i kierowana, może być efektywna.

Źródło: http://www.cerebralpalsysource.com/Treatment_and_Therapy/feldenkrais-method/index.html (16.03.2016).

 

Odwiedziło nas: 96801 gości.
Asyk Centrum Na Rzecz Niepełnosprawnych, NIP: 5170161992
ul.Płk. K. I. Osmeckiego 27/11, 35-506 Rzeszów, podkarpackie
projekt i realizacja: BigCom
aktualizacja:  2012-12-13 11:47