f
x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Szybki kontakt: telefon: 880 949 575 / 880 949 579 e-mail: asyk.biuro@asyk.eu

“Tylko życie przeżyte dla innych jest warte życia"
Albert Einstein 
Regulamin usług

REGULAMIN BIURA USŁUG „ASYK” 
DEFINICJE

1. BIURO USŁUG prowadzona przez firmę:

 

„ASYK” CENTRUM NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                           
Przemysław Kołodziejczyk

ul. Płk.K.I.Osmeckiego 27/11

35-506 RZESZÓW

NIP: 517-016-19-92, REGON: 180376910,

 

 KONTO BANKOWE mBank 69 1140 2004 0000 3902 5801 73222. KLIENT - firma, instytucja lub osoba prywatna będący odbiorcami usług Biura Usług „ASYK”.

3. OSOBA KONTAKTOWA - osoba reprezentująca Klienta i odpowiedzialna za kontakty z Biurem Usług „ASYK” w tym za dokonywanie zamówień tłumaczenia lub napisanie pism - dalej zwanej zleconą usługą.

4. WYCENA - wiążący koszt usługi .

5. STAŁY KLIENT
a) osoba prywatna, której łączna wartość zleceń wyniosła 1000zł (z VAT)
b) firma lub instytucja, której łączna wartość zleceń wyniosła 5000zł (netto)
c) firma lub instytucja, która podpisała z biurem umowę o stałej współpracy

6. TERMIN ODBIORU

Za termin odbioru usługi uważa się

a) w przypadku osobistego odbioru - dzień oraz/lub godzinę, na którą zlecona usługa jest gotowe do odebrania w siedzibie Biura

b) w przypadku wysyłania zleconej usługi pocztą elektroniczną lub faksem - dzień oraz/ lub godzinę, o której usługa zostaje wysłane z Biura

c) w przypadku wysyłania zleconej usługi pocztą lub kurierem - dzień nadania przesyłki.

Termin odbioru jest każdorazowo ustalany z klientem i potwierdzany e-mailem (przy zleceniach zlecanych przez Internet) albo na potwierdzeniu przyjęcia dokumentów do tłumaczenia, które otrzymują klienci pozostawiający dokumenty w siedzibie Biura.

7. CENA RYCZAŁTOWA albo CENA ZA DOKUMENT - stała cena usługi dokumentu nie podlegająca wahaniom ze względu na długość tekstu docelowego.

8.TRYB (tempo realizacji zleconej usługi)

a) TRYB ZWYKŁY (bez dopłat)

b) TRYB PILNY
Od 6-12 stron dziennie lub do 6 stron w ciągu 24-36 godzin.
(Usługa zlecona najpóźniej do godziny 12-tej są odsyłane lub są do odbioru w siedzibie Biura po godz. 12-tej następnego dnia. Usługi zlecone między 12-tą a 18-tą odsyłane są najpóźniej do godz. 24-tej dnia następnego lub są do odebrania w siedzibie Biura od godziny 9 rano dwa dni później. Dopłata za usługę w trybie pilnym wynosi 30%.

c) TRYB EKSPRESOWY
Powyżej 12 stron dziennie lub do 6 stron w ciągu 1-15 godzin
(Usługa zlecona maksymalnie najpóźniej do godziny 12-tej odsyłane są najpóźniej do godz. 24-tej tego samego dnia. Usługa zlecone między 12-tą a 18-tą odsyłane są najpóźniej do godz. 18-tej dnia następnego. W przypadku odbioru tłumaczenia w siedzibie Biura godzina ustalana jest z Klientem. Dopłata za usługę w trybie ekspresowym wynosi 60% .

Czas realizacji konkretnego zlecenia zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od kolejności zleceń.

W ramach każdego z trybów dopuszczalne są indywidualne ustalenia dotyczące terminu odbioru/wysłania usługi.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym przedmiotem działalności Biura Usług „ASYK” jest wykonywanie zleconych usług pisemnych zwykłych.  Dodatkowo „ASYK” świadczy usługi związane z edycją i przygotowaniem tekstu takie jak konwersja plików PDF do Worda, wyodrębnianie tekstu z plików graficznych (OCR), wyodrębnianie tekstu ze stron internetowych, w tym z plików w formacie FLASH, porównywanie ze sobą dwóch lub więcej tekstów (plików) pod względem treści, przygotowanie tekstu w plikach graficznych, a także kompleksowa realizacja angielskojęzycznych wersji stron internetowych.

2. Usługi zamówione przez Klienta w Biurze Usług „ASYT” wykonywane są przez w pełni wykwalifikowanych pracowników zawodowych, którzy przy realizacji zamówienia mają obowiązek dochować wszelkich zasad staranności i stosować się do ogólnie przyjętych zasad sztuki zawodowej. Usługi świadczone przez Biuro wykonywane są zgodnie z niniejszym regulaminem .

3. Oferty znajdujące się na stronie internetowej Biura nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Zamówienie złożone na stronie internetowej jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

III WYCENA USŁUGI

1) Każdorazowo przed przyjęciem zamówienia do realizacji, Biuro podaje wiążący koszt usługi. Wiążący koszt usługi podawany jest po przekazaniu materiałów źródłowych przez Klienta. Może to być poprzez bezpośrednie pozostawienie ich w siedzibie Biura lub poprzez przesłanie na adres e-mailowy Biura. W zależności od ilości i rodzaju materiału koszt usługi może zostać podany od razu lub w terminie uzgodnionym/przekazanym klientowi.

2) W sytuacji, gdy podanie wiążącego kosztu usługi jest niemożliwe, ponieważ dostarczony materiał uniemożliwia obliczenie realnego kosztu usługi, Biuro podaje koszt przybliżony lecz w granicach + 15% rzeczywistego kosztu.


IV PŁATNOŚCI

1) Przedpłaty

a) Klienci indywidualni
Wszyscy klienci indywidualni zlecający poprzez stronę internetową, e-mailem lub telefonicznie

 proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia.

b) Firmy
Biuro zastrzega sobie prawo do poproszenia o wniesienie przedpłaty firmy, które zlecają po raz pierwszy lub, które w przeszłości nie regulowały swoich zobowiązań w terminie. Wysokość takiej przedpłaty ustalana jest indywidualnie i może wynosić od 20% do 100% wartości zlecenia.

2) TERMINY PŁATNOŚCI

a) firmy
i) zlecające po raz pierwszy trzy pierwsze faktury - 7 dni
ii) zlecające po raz kolejny - 14 dni (pod warunkiem terminowej płatności za pierwsze trzy zlecenia)
iii) mające podpisaną Umowę o stałej współpracy - do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

b) instytucje - 14 dni lub według indywidualnych ustaleń, nie więcej niż 30 dni.
Biuro zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności z 14 dni na 7 dni lub wymagania przedpłaty, w przypadku, gdy trzy ostatnie faktury nie zostały uregulowane w terminie.

3) ODSETKI KARNE W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY
W przypadku nieterminowej zapłaty Biuro nalicza odsetki w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.


V REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi do 14 dni po jej wykonaniu. Reklamacja, aby była ważna, powinna być należycie uzasadniona. Należy podać przy tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej zastrzeżenia. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń oraz zaznaczenie popełnionych błędów.

2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Biuro nieodpłatnie dokonuje poprawy usługi w najkrótszym możliwie terminie uzgodnionym z klientem.

3. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do odmowy zapłaty należności za usługi. Nie może w żaden sposób również mieć wpływu na wysokość zapłaty ani jej termin.

4. Odpowiedzialność Biura Usług „ASYK” ogranicza się wyłącznie do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.

5. „Asyk” nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w usłudze, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

6. W przypadku usługi wykonywanych w trybie pilnym i ekspresowym BIURO zastrzega sobie prawo do podzielenia zlecenia między dwóch lub więcej pracowników, co może wiązać się z rozbieżnością w terminologii.

7. Nieterminowe oddanie zleconej usługi. W przypadku nieterminowego oddania usługi Klient ma prawo żądać upustu wg następujących stawek:
W trybie zwykłym - 5% upustu za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wartości zlecenia. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 6 dni klient ma prawo odstąpić od zlecenia.
W trybie pilnym - 5% upustu za każde 3 godziny opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wartości zlecenia. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 18 godzin klient ma prawo odstąpić od zlecenia.
W trybie ekspresowym - 10% upustu za każdą pełną godzinę opóźnienia, nie więcej jednak niż 60% wartości zlecenia. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 6 godzin klient ma prawo odstąpić od zlecenia.

9. Biuro nie ponosi za nieterminowe dostarczenie zleconej usługi wysyłanego pocztą elektroniczną w przypadku, gdy klient nie zgłosi e-mailowo lub telefonicznie nieotrzymania jej w wyznaczonym terminie.


VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biuro Usług „ASYK” może podjąć się realizacji usług na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Biurem a Klientem.

2. Biuro Usług „ASYK” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin jest publikowany na stronach internetowych Biura oraz w jego siedzibie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 
Uwaga - nowy regulamin w opracowaniu.
 


powrót
Odwiedziło nas: 92129 gości.
Asyk Centrum Na Rzecz Niepełnosprawnych, NIP: 5170161992
ul.Płk. K. I. Osmeckiego 27/11, 35-506 Rzeszów, podkarpackie
projekt i realizacja: BigCom
aktualizacja:  2012-12-13 11:47